میزان رضایت دانشجویان از دوره ها

میزان رضایت دانشجویان از دوره ها

نتیجه نظرسنجی از شرکت کنندگان در دوره های آکادمی مالی آرش و میزان رضایت دانشجویان از سطح آموزش و خدمات را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

  • اشتراک